Komenda Główna Policji odpowiada na najczęściej zadawane przez kierowców pytania

Środa, 19 grudnia 2012 (14:00)

Niniejszy artykuł zawiera najbardziej nurtujące i najczęściej zadawane pytania przez kierowców, odnośnie przepisów drogowych. Komenda Główna Policji, wychodząc z inicjatywą w stronę użytkowników ruchu drogowego, postanowiła odpowiedzieć na każde z nich.

Czy policjant ma obowiązek badania stanu trzeźwości uczestników kolizji drogowej?
 
Na miejscu kolizji drogowej policjant nie ma obowiązku dokonywania badania na zawartość alkoholu jego uczestników, chyba, że istnieją jakieś wątpliwości co do stanu ich trzeźwości, bądź któryś z uczestników zgłasza swoje uwagi, co do stanu trzeźwości drugiego uczestnika. Policjant może, ale nie ma obowiązku pytać uczestników, czy nie zgłaszają względem siebie uwag co stanu trzeźwości. Zazwyczaj, wygląda to tak, że jeżeli ktoś ma zastrzeżenia to nie czeka na pytanie policjanta, tylko sam zgłasza swoje uwagi.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) obowiązek dokonania badania stanu trzeźwości kierującego istnieje w razie uczestniczenia w wypadku drogowym w którym jest zabity lub ranny.
 
Czy urządzenia kontrolno-pomiarowe muszą mieć plomby?
 
Każde urządzenie kontrolno-pomiarowe (a zwłaszcza urządzenie elektroniczne) powinno przechodzić okresową legalizację wykonywaną przez uprawniony do tego podmiot. Po dokonaniu weryfikacji prawidłowości funkcjonowania określonego urządzenia wydawane jest świadectwo legalizacji wskazujące na numer fabryczny urządzenia, termin ważności i inne informacje.

Reklama

Urządzenie po dokonaniu sprawdzenia, powinno mieć plomby lub inne zabezpieczenia zapobiegające ingerencji osób niepowołanych, natomiast brak takich zabezpieczeń nie dyskwalifikuje jeszcze tego urządzenia. Często na alkotestach są umieszczane naklejki, które w trakcie codziennego użytkowania niszczą się. Nie oznacza to jednak, że takie urządzenie działa nieprawidłowo, tym bardziej, że posiada ważne świadectwo legalizacji.

Oczywiście jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że urządzenie kontrolno-pomiarowe nie działa prawidłowo lub ktoś dokonywał w nim jakichkolwiek przeróbek, jest podstawa do tego, aby zakwestionować prawidłowość działania takiego urządzenia.

W przypadku postępowania mandatowego istnieje możliwość skorzystania z odmowy przyjęcia mandatu, a w przypadku urządzenia do badania stanu trzeźwości, żądania pobrania krwi jako niezależnego dowodu. Przy odmowie przyjęcia mandatu jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego Wydz. Grodzki. Sąd jako organ niezawisły kierując się zasadą swobodnej oceny dowodów zdecyduje, czy wynik pochodzący z urządzenia posiadającego ważną legalizację, lecz bez plomb zabezpieczających można zakwalifikować jako dowód w sprawie.
           
Kto dokonuje egzaminu osób starających się o kartę rowerową lub motorowerową?
 
Zgodnie z art. 109 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) cyt. ,,Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:

1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;
2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator".

Z kolei art. 97 ust. 2 wskazuje, że cyt. ,,kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej".

W przepisach ruchu drogowego nie jest powiedziane, kto ma zorganizować egzamin na kartę rowerową, jednak zazwyczaj inicjatywa taka wychodzi właśnie ze szkoły od dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela wychowania komunikacyjnego.

W opisanej sytuacji proponuję zgłosić się do kierownika komórki ruchu drogowego właściwej miejscowo Komendy Powiatowej Policji lub Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z prośbą o dokonanie sprawdzenia kwalifikacji w zakresie niezbędnym do uzyskania karty rowerowej.

Pozostaje jeszcze Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (funkcjonuje w każdym dawnym mieście wojewódzkim), który oprócz prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy również może dokonać sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową. Po uzyskaniu zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu ,,egzaminu" i przedstawieniu go w szkole, dyrektor szkoły ma obowiązek stosowną kartę wydać.
 
Kto ma pierwszeństwo, gdy z dwóch stron nadjadą w tym samym czasie pojazdy uprzywilejowane?
 
Przepisy nie określają hierarchii przejazdu pojazdów uprzywilejowanych w przypadku potrzeby przecięcia się ich kierunków ruchu. Sytuacja taka w praktyce występuje raczej sporadycznie, chociaż ma prawo zaistnieć. Kierowcy tych pojazdów powinni zachować się zgodnie z przepisami o pierwszeństwie przejazdu.

Nie wykluczone, że kierujący pojazdem uprzywilejowanym innym niż karetka pogotowia umożliwi przejazd karetce w pierwszej kolejności wbrew zasadom, jednak nie wynika to z przepisów, a raczej ze zdrowego rozsądku. Każdy kierowca wie do jakiego jedzie zdarzenia i jest w stanie ocenić potrzebę ,,zwłoki". Ponadto należy podkreślić, że każdy z kierujących jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a w razie potrzeby również się zatrzymać.

W przypadku, gdy na skrzyżowaniu znajduje się osoba kierująca ruchem, kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma obowiązek zastosować się do poleceń i sygnałów przez nią dawanych.  
 
Jakiego typu urządzenia elektroniczne do badania stanu trzeźwości używa Policja?
 
Urządzenia elektroniczne służące do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będące w posiadaniu Policji to:

1. Alco-sensor IV   prod. INTOXIMETERS - USA,
2. Alkotesty serii 7410 prod. DRÄGER - NIEMCY
3. Alkotesty prod. ALCOQUANT - NIEMCY
4. Alkometry prod. AWAT - POLSKA
5. Alkomaty prod. SIEMENS - NIEMCY

Artykuł pochodzi z kategorii: przepisy

Więcej na temat:pytania | odpowiedzialność | policja | KGP