Przepisy drogowe

Prawo o ruchu drogowym

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE (art. 1 - 2)

DZIAŁ II. RUCH DROGOWY (art. 3 - 65)
     Rozdział 1. Zasady ogólne
     Rozdział 2. Ruch pieszych
     Rozdział 3. Ruch pojazdów
          Oddział 1. Zasady ogólne
          Oddział 2. Włączanie się do ruchu
          Oddział 3. Prędkość i hamowanie
          Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
          Oddział 5. Wymijanie, omijanie i cofanie
          Oddział 6. Wyprzedzanie
          Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu
          Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrze
          Oddział 9. Holowanie
          Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie
          Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
     Rozdział 4. Ruch zwierząt
     Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
          Oddział 1. Przepisy porządkowe
          Oddział 2. Zatrzymanie i postój
          Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych
          Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
          Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

DZIAŁ III. POJAZDY (art. 66 - 86)
     Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów
     Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
     Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów
     Rozdział 2b. (uchylony)
     Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów

DZIAŁ IV. KIERUJĄCY (art. 87 - 128)
     Rozdział 1. Uprawnienia do kierowania
     Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców
     Rozdział 2. Szkolenie i egzaminowanie
     Rozdział 2a. (uchylony)
     Rozdział 2b. Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
     Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
     Rozdział 4. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami

DZIAŁ V. KONTROLA RUCHU DROGOWEGO (art. 129 - 140a)
     Rozdział 1. Uprawnienia Policji
     Rozdział 2. Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
     Rozdział 3. Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
     Rozdział 4. Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu

DZIAŁ Va. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (art. 140b - 140l)

DZIAŁ VI. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE (art. 141 - 152)

Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 poz. 1137 • Brzmienie od 19 października 2012
Pobierz taryfikator mandatów
Kodeks Drogowy w PDF